Håndtering af olie- og kemikalieaffald

HOLD

Der er pt. ingen hold udbudt til dette kursus. Brug evt. kursusagenten for at blive adviseret om nye hold.
45110 - Håndtering af olie- og kemikalieaffald

Målgruppe: Personer, der er beskæftiget med indsamling, håndtering og forsendelse af olie- og kemikalieaffald eller, der skal til at beskæftige sig med disse emner som ansat i en virksomhed.

Beskrivelse: Efter gennemført uddannelse har deltageren opnået viden om:
- Vigtigste faretyper og risici
- Indsamling og sortering i affaldsgrupper
- Anvendelse af korrekte og godkendte emballager, afmærkning af emballager med korrekte faresedler og påskrifter
- Transportregler og sikkerhedsforanstaltninger, der skal overholdes ved indsamling, modtagelse og forsendelse af olie- og kemikalieaffald.
- Korrekt brug af personlige værne-/hjælpemidler

Deltageren kan på baggrund af denne viden:
- Udfærdige transportdokument og eventuel affaldsdeklaration
- Handle korrekt ved uheld og brand, samt yde førstehjælp ved skader forvoldt olie og kemikalieaffald
- Træffe passende arbejdsmiljømæssige foranstaltninger herunder anvende hjælpe og beskyttelses udstyr
- Udlevere skriftlige anvisninger på chaufførens sprog
- Kontrollere at chaufføren opfylder gældende uddannelseskrav
- Kontrollere transportmidler og udstyr opfylder krav til transport af olie og kemikalieaffald
- Håndtere affaldet miljømæssigt korrekt i henhold til bortskaffelsessystemer

Dette uddannelsesmål betragtes som et myndighedscertifikat, når det afvikles i kombination med den lovpligtige efteruddannelse jf. Færdselsstyrelsens gældende bekendtgørelse herom.

Uddannelsens indhold følger de retningslinjer der fremgår af Færdselsstyrelsens gældende Bekendtgørelse om kvalifikationskrav til visse førere af køretøjer i vejtransport.
Uddannelsen vil, sammen med de øvrige moduler i den lovpligtige efteruddannelse, føre til at deltageren kan erhverve chaufføruddannelsesbevis

Fagnummer: 45110 Håndtering af olie- og kemikalieaffald Varighed 3 dage AMU-pris: DKK 624,00 Uden for målgruppe: DKK 3.366,10